O projekcie
Informacje ogólne

Projekt „50plus: siła w doświadczeniu” jest realizowany przez Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomysł na jego realizację zrodził się z wyraźnie zauważalnej w naszym regionie potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób po 50-tym roku życia, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. O rosnącym zainteresowaniu grupą 50+ najdobitniej świadczy fakt, że w ciągu ostatnich lat powstało w Polsce wiele organizacji i społeczności internetowych zrzeszających właśnie tę grupę m.in.: Fundacja 50+ oraz Forum 50+ Seniorzy XXI wieku.  Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo po 50-tym roku życia niejednokrotnie chciałyby powrócić na rynek pracy albo w roli pracownika, albo w roli właściciela firmy. Niewątpliwie dużą barierę w znalezieniu zatrudnienia stanowi dla nich brak umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, co obecnie jest jednym z podstawowych wymagań stawianych przez potencjalnych pracodawców – stąd pomysł na szkolenia właśnie o takiej tematyce. W dzisiejszych czasach – w dobie społeczeństw informacyjnych, brak umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu może w znacznym stopniu utrudniać aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i prowadzić do tzw. wykluczenia cyfrowego.

Wsparcie w projekcie

 Projekt zakłada przeprowadzenie 16 cykli szkoleniowych w grupach dziesięcioosobowych. Szkolenia będą prowadzone w trzech następujących modułach tematycznych:

  • obsługa komputera i urządzeń biurowych 
  • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
  • aktywne poszukiwanie pracy

Odbywają się w systemie weekendowym: w soboty i niedziele, po 6 godzin szkoleniowych dziennie. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i urządzeń biurowych są obowiązkowe dla każdego uczestnika, trwają przez trzy kolejne weekendy i obejmują łącznie 36 godzin szkoleniowych.

Ponadto każda grupa szkoleniowa według swoich preferencji wybiera drugi moduł tematyczny szkoleń: zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub aktywne poszukiwanie pracy. Szkolenia z drugiego modułu tematycznego odbywają się przez 2 kolejne weekendy i obejmują 24 godziny szkoleniowe. Zakres merytoryczny szkoleń oraz metody ich prowadzenia zostały szczegółowo opisane w zakładce Szkolenia.

Drugim rodzajem wsparcia udzielanym uczestnikom w projekcie będą dwa rodzaje doradztwa: zawodowe i prawne. Szczegółowy opis doradztwa został przedstawiony w zakładce Doradztwo.

ZARÓWNO SZKOLENIA, JAK I DORADZTWO SĄ BEZPŁATNE. Ponadto zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, ciepłe posiłki, a po zakończeniu cyklu szkoleniowego także zwrot kosztów przejazdu na szkolenia – szczegóły w regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Zgłoszenia

Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów z dużym doświadczeniem, w tempie każdorazowo dostosowywanym do potrzeb i możliwości grupy szkoleniowej. 

Projekt realizowany jest w różnych miejscowościach województwa małopolskiego w zależności od ilości chętnych na danym terenie. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2010 roku.

 
 Kapitał Ludzki

 Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejski Fundusz Społeczny